Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης ΜΗΣΥΦΑ

Ελληνικά
English

Μήνυμα από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Χ.
Ο παρών Κώδικας έχει συνταχθεί από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.) με σκοπό την εξασφάλιση της καθολικής αποδοχής και υιοθέτησης, από τα μέλη του, υψηλών προτύπων συμπεριφοράς τόσο στις αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας, τις Αρχές Υγείας και τους πολίτες, όσο και στη διάθεση και προώθηση των προϊόντων ενδιαφέροντος του Ε.Φ.Ε.Χ.

Η διαφήμιση των προϊόντων ενδιαφέροντος του Ε.Φ.Ε.Χ. διέπεται από ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία μέσω νόμων, Υπουργικών αποφάσεων και των διευκρινιστικών εγκυκλίων του Ε.Ο.Φ..

Ο Κώδικας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες/οδηγίες, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες τόσο με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη φαρμακοβιομηχανία όσο και με τα επαγγελματικά πρότυπα δεοντολογίας και καλής επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Η αποδοχή και η τήρηση των οδηγιών του παρόντος Κώδικα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής εταιρειών, που προωθούν Προϊόντα Ενδιαφέροντος Ε.Φ.Ε.Χ., στο Σύνδεσμο. Οι Εταιρείες υπεύθυνοι κυκλοφορίας Προϊόντων Ενδιαφέροντος Ε.Φ.Ε.Χ., μέλη ή μη, που υιοθετούν το Κώδικα δεσμεύονται επίσης για την εφαρμογή του , τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμμα.

Ο Κώδικας έχει συνταχθεί προκειμένου να βοηθήσει και διευκολύνει τα στελέχη των εταιρειών στην προώθηση των προϊόντων τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Ε.Ο.Φ. Είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους και σε καμία περίπτωση δεν τις υποκαθιστά.

Ο Σύνδεσμος Ε.Φ.Ε.Χ. θέλει να ευχαριστήσει τον αρχιτέκτονα αυτού του Κώδικα κ. Κώστα Σπυρόπουλο, του οποίου η μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο του φαρμάκου και ειδικότερα σε θέματα πολιτικής και συμμόρφωσης είναι σημαντική, καθώς και την ειδική επιτροπή που οργανώθηκε από τον ΕΦΕΧ προκειμένου να συνεισφέρει στο δύσκολο έργο του, και συγκεκριμένα τους Μιχάλη Κονδύλη, Ελένη Μεταξά και Αντώνη Ρόκκο.

Γ. Δόκιος

Message from the General Director of EFEX
This Code has been drawn up by the Greek Association of Self-Medication Industry (EFEX) with a view to ensuring the universal acceptance and adoption
by the members of the Association of high conduct standards in terms of the interaction with Healthcare Professionals, Health Authorities and the public as well as in terms of the distribution and promotion of products falling within the scope of competence of EFEX.

The advertising of products falling within the scope of competence of EFEX is governed by European Union Directives, as these have been transposed into the Greek Law by means of laws, ministerial decisions and explanatory circulars issued by EOF (the National Organisation for Medicines).

The Code provides useful information/guidelines, which are aligned with the legal framework governing the pharmaceutical industry as well as with the professional standards of ethics and good professional conduct.

Accepting and complying with the guidelines set forth by the Code is a requirement that has to be met in order for companies promoting products that fall within the scope of competence of EFEX to become members of the EFEX Association. The distributors of products falling within the scope of competence of EFEX, be it EFEX members or not, which adopt the Code, are also committed to applying it both in spirit and in letter.

The Code has been drawn up in order to help and facilitate company executives in promoting their products, in accordance with legislation and the circulars issued by EOF. It is designed for use together with the legislation and the circulars and may not, under any circumstances, replace them.

EFEX would like to thank the author of this Code, Mr. Kostas Spyropoulos, whose long experience in the field of pharmaceuticals, specifically with regard to policy and compliance matters, is significant, as well as the ad hoc committee established by EFEX so that they could contribute to the author’s difficult task; specifically, Messrs. Michalis Kondylis, Eleni Metaxa and Antonis Rokkos.

G. Dokios