Ελληνική Νομοθεσία

Πρόσφατη Ελληνική Νομοθεσία σχετική με τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

2017

Υ.Α. Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152 ΦΕΚ 1761/Β/22.05.2017 Ενδεικτική Λιανική Τιμή
Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

Ν.4472/2017
ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017
Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Άρθρο 86. Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η δια- δικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών

2016

Υ.Α. Αριθ. Γ5(α)51194
ΦΕΚ 2219/Β/18.07.2016
Διάθεση ΓΕΔΙΦΑ

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

Ν.4389/2016

ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016

Θέσπιση νέας υπο- κατηγορίας φαρμάκων «ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.» στην κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (Άρθρο 68)

2014

Υ.Α. Αριθμ. οικ. 66788

ΦΕΚ 2083/Β/30.07.2014

Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΗΦΑ)

Υ.Α. Αριθμ. οικ. 62836

ΦΕΚ 1981/B/21.07.2014

Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Υ.Α. Γ.Π. 38907

ΦΕΚ 1222/Β/14.5.2014

Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Υ.Α. οικ.38733 & Υ.Α. 38714

ΦΕΚ 1144/Β/06.05.2014

«Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

Ν.4254/2014

ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014

Απελευθέρωση Τιμών Φαρμάκων (Τροποποιήθηκε στον Ν.4472/2017)

2013

Υ.Α. Αριθμ. οικ. 101754

ΦΕΚ 2840/Β/07.11.2013

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

2012

Υ.Α. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152

ΦΕΚ 542/Β/01.03.2012

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
  • Για αναζήτηση συγκεκριμένου ΦΕΚ και Υπουργικών Αποφάσεων, μπορείτε να συνδεθείτε με το Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Για πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτική νομοθεσία για θέματα που αφορούν και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, μπορείτε να συνδεθείτε με το αρχείο του ΣΦΕΕ.

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Βασικές Νομοθετικές Διατάξεις και Κανονισμοί

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/83/EC, της 6ης Νοεμβρίου 2001, για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (Ενοποιημένη έκδοση: 16/11/2012).

Η οδηγία προβλέπει διατάξεις που διέπουν την άδεια κυκλοφορίας, την κατασκευή και τη διανομή των εν λόγω προϊόντων

Μετά από διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν, στις αρχές του 2004, σχετικά με τη τροποποίηση της ανωτέρω οδηγίας.

Directive 2001/83/EC

Ο κανονισμός αριθ. 726/2004, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA: European Medicines Agency)

 

 

 

Regulation (EC) No 726/2004

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/27/ΕΚ, της 31ης Μαρτίου 2004 τροποποιεί ορισμένες διατάξεις της 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

Directive 2004/27/EC

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/24/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση, όσον αφορά τα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Directive 2004/24/EC