Ο ρόλος του Φαρμακοποιού στην Αυτοφροντίδα

Η αυτοφροντίδα και η αυτοθεραπεία, περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος δράσεων που υλοποιούν οι πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα την υγείας τους. Οι φαρμακοποιοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση του πολίτη, κατά την αυτοφροντίδα και την αυτοθεραπεία. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ φαρμακοποιού και πολίτη, καθώς και η λεπτομερής αξιολόγηση του προβλήματος από την πλευρά του φαρμακοποιού, είναι ζωτικής σημασίας. Οι φαρμακοποιοί ουσιαστικά αποτελούν τους συμβούλους των πολιτών. Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, γιατί ο φαρμακοποιός διαδραματίζει κορυφαίο ρόλο στην αυτοφροντίδα και στην αυτοθεραπεία. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν οι κύριοι ρόλοι που έχει ο φαρμακοποιός, έναντι του πολίτη στην αυτοφροντίδα.

Ως πληροφοριοδότης

 • Ο φαρμακοποιός, είναι αυτός που θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο πρώτος με τον πολίτη (και τον γιατρό του ασθενούς, όταν είναι απαραίτητο) για να προσδιοριστεί επαρκώς το ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό του.
 • Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του πολίτη αρτιότερα, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να διερευνήσει, αν ο πολίτης γνωρίζει βασικές αρχές της αυτοθεραπείας και της αυτοφροντίδας (π.χ. πώς γίνεται η λήψη των φαρμάκων, πώς να ασχοληθεί με θέματα υγιεινής, κ.α.) και αν όχι να τον ενημερώσει σχετικά με αυτές
 • Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι προετοιμασμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος για να εκτελέσει ένα σωστό έλεγχο σε περίπτωση ασθένειας.
 • Ο φαρμακοποιός πρέπει να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τα φάρμακα και την ασθένεια.
 • Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τον ασθενή, ώστε να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί η υπεύθυνη αυτοθεραπεία ήόταν είναι αναγκαίο, να παραπέμπει τον ασθενή στον κατάλληλο γιατρό.
 • Ο φαρμακοποιός πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.

Ως προμηθευτής φαρμάκων

 • Ο φαρμακοποιός είναι αυτός που διασφαλίζει, ότι προϊόντα που εμπορεύεται προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και είναι άριστης ποιότητας
 • Ο φαρμακοποιός πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή επιλογή, αποθήκευση και διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ως εκπαιδευτής και επόπτης

 • Για να εξασφαλιστεί η συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει ο φαρμακοποιός, θα πρέπει να του δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα, ώστε να συμμετέχει σε προγράμματα δια βίου μάθησης
 • Ο φαρμακοποιός συχνά απασχολεί και άλλο βοηθητικό προσωπικό, χωρίς ενδεχόμενα να κατέχει την απαραίτητη εις βάθος γνώση της φαρμακολογίας, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίσει, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το βοηθητικό προσωπικό ακολουθούν τα σωστά πρότυπα της ειδικότητας.

Ως συνεργάτης

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί και βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των φαρμακοποιών και:

 • Άλλων επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης
 • Εθνικών επαγγελματικών οργανώσεων υγείας
 • Της φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • Της κυβέρνησης
 • Των ασθενών
 • Των πολιτών
 • Των ασφαλιστικών ταμείων
 • Των μέσων ενημέρωσης.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν καλύτερα πόροι και τεχνογνωσία, να μοιραστούν δεδομένα και εμπειρίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αυτοφροντίδα.

Ως προαγωγός υγείας

Ως μέλος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ο φαρμακοποιός πρέπει να:

 • Συμμετέχει σε προγράμματα ελέγχων (προ-συμπτωματικών) για τον εντοπισμό προβλημάτων υγείας στις κοινότητες
 • Συμμετέχει σε εκστρατείες προώθησης της υγείας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και πρόληψης των ασθενειών
 • Παρέχει συμβουλές σε ιδιώτες, ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν της καλύτερες επιλογές για την υγεία τους.